Rada RodzicówPrezydium Rady Rodziców

 1. Grzelak Leszek – przewodniczący

 2. Machcińska Beata – wiceprzewodnicząca

 3. Borowska Lilla – sekretarz

 4. Baranik Anna – skarbnikKomisja Rewizyjna

 1. Roszkowski Jacek – przewodniczący

 2. Kopowski Adam – członek

 3. Koszykowska Grażyna – członekRada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów Zespołu Szkół. Realizuje ona następujące zadania:

 1. Występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 2. Podejmuje działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły.

 3. Pozyskuje rodziców do czynnego udziału i opieki, a także do świadczenia pomocy szkole.

 4. Pozyskuje zakłady i instytucje do współpracy ze szkołą, szczególnie w kierunku podjęcia patronatu nad jej działalnością.

 5. Pracuje zgodnie z kompetencjami rady rodziców zawartymi w ustawie o systemie oświaty oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, np. opiniuje szkolny zestaw programów nauczania, zestaw podręczników, szkolny program wychowawczy i profilaktyki szkoły.