Rada RodzicówPrezydium Rady Rodziców

 1. Jackowska Ewa – przewodnicząca

 2. Grzechnik Beata – wiceprzewodnicząca

 3. Lenckowska Katarzyna – sekretarz

 4. Cybulska Katarzyna – członekKomisja Rewizyjna

 1. Mech Andrzej – przewodniczący

 2. Łoźniewska Monika – wiceprzewodnicząca

 3. Bańkowski Andrzej – członekRada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów Zespołu Szkół. Realizuje ona następujące zadania:

 1. Występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 2. Podejmuje działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły.

 3. Pozyskuje rodziców do czynnego udziału i opieki, a także do świadczenia pomocy szkole.

 4. Pozyskuje zakłady i instytucje do współpracy ze szkołą, szczególnie w kierunku podjęcia patronatu nad jej działalnością.

 5. Pracuje zgodnie z kompetencjami rady rodziców zawartymi w ustawie o systemie oświaty oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, np. opiniuje szkolny zestaw programów nauczania, zestaw podręczników, szkolny program wychowawczy i profilaktyki szkoły.