DOKUMENTY DLA PRACODAWCÓW:

Pracodawca zrzeszony w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców:

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może odbywać się za pośrednictwem organizacji rzemieślniczej. W takim przypadku organizacja dostarcza do szkoły umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z załącznikami.

 

Pracodawca niezrzeszony w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców:

Pracodawca zawiera umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem i dostarcza ją do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami:

- zał. nr 1. Ustalenia na podstawie art. 120a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)

- zał. nr 2. Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu

- zał. nr 3. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych dla nauczyciela praktycznej nauki zawodu

Wraz ze składanym wnioskiem do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, uczeń musi dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu go na praktyczną naukę zawodu (wszystkie zawody oprócz ślusarza).

- Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu

 

Nowy pracodawca niezrzeszony w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców powinien dostarczyć do szkoły kopię dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne uprawniające do szkolenia.

Wymagane dokumenty na nauczyciela praktycznej nauki zawodu wskazane są w § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019 poz. 391).