Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Przetargi Kontakt

O projekcie
linia

Projekt pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej na potrzeby utworzenia nowego kierunku Technik technologii żywności w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Kształcenie zawodowe dla branży spożywczej” jest realizowany przez Powiat Iławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 2 „ Kadry dla Gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe”.

Realizację Projektu zaplanowano od 2019.08.01 do 2019.11.29

Wartość projektu: 201 854,02 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa:10092,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 171 575,91 zł

Wkład własny Powiatu Iławskiego: 20185,41 zł

Realizatorem Projektu jest Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 2 nauczycieli tworzonego kierunku technik technologii żywności oraz w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, wprowadzenie nowego zawodu dla którego niezbędne jest dostosowanie 2 pracowni zawodowych w Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.

W zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie powstaną 2 pracownie do nauki zawodu technik technologii żywności: pracownia analizy żywności oraz pracownia technologiczno- informatyczna. Wyposażenie pracowni zawodowych w niezbędny, nowoczesny sprzęt informatyczny, wysokiej klasy maszyny i urządzania poprzedzone zostanie wykonaniem prac remontowych i adaptacyjnych, tak by stworzyć ergonomiczne stanowiska pracy dla uczniów.

W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla 2 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie umiejętności praktycznych dostosowanych do wymogów pracowni zaplanowanych w projekcie.

Zamierzenie projektowe poprzez wprowadzenie nowego kierunku zgodnie z rekomendacją rynku pracy, zmodernizowanie metod i treści kształcenia zawodowego wywrze bezpośredni wpływ na poprawę jakości kształcenia, uatrakcyjnienie przebiegu procesu edukacji zawodowej, jak również na właściwe wyszkolenie kadry zawodowej wchodzącej na rynek pracy. Projekt sprzyja intensyfikacji współpracy szkół z przedsiębiorcami ponieważ program nauczania praktycznego zostanie uspójniony z wymaganiami naturalnych warunków pracy, rekomendacjami przedsiębiorców, z którymi podpisane zostały stosowne porozumienia o współpracy.