„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt:
Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie

I etap realizacyjny projektu polegający na przebudowie istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej oraz częściowo z kostki betonowej na wewnętrzną drogę pożarową wraz z placem postojowym, przebudowa chodników i urządzenie trawników miał miejsce w 2009 r. Powstanie nowej wewnętrznej drogi pożarowej zapewniło najkrótszą drogę ewentualnej ewakuacji, tj. poprzez zjazd na ul. Konstytucji 3 Maja oraz uporządkowało teren wzdłuż szkoły od strony jeziora.

 
 

Jako II etap realizacji projektu Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie w dniu 05 lipca 2011 r. podpisał umowę na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.„Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie” z Wykonawcą robót budowlano-montażowych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego- konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne ,,Cezar” Bogusława Zajkowska z Ostródy oraz Roboty Inżynieryjne Kasprowicz Andrzej z Iławy za kwotę 977.900,00 zł brutto...

(informacja o rewitalizacji)