Rada Rodziców



Prezydium Rady Rodziców

 1. Toczek Michał – przewodniczący

 2. Sławińska Sylwia – wiceprzewodnicząca

 3. Fryndt Marta – członek (księgowa)

 4. Bielak Dorota – sekretarz

 5. Klimik Marcin – skarbnik



Komisja Rewizyjna

 1. Lorkowska Małgorzata – przewodnicząca

 2. Zabłotna Wioletta – zastępca przewodniczącej

 3. Kościelska Katarzyna – członek



Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów Zespołu Szkół. Realizuje ona następujące zadania:

 1. Występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 2. Podejmuje działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły.

 3. Pozyskuje rodziców do czynnego udziału i opieki, a także do świadczenia pomocy szkole.

 4. Pozyskuje zakłady i instytucje do współpracy ze szkołą, szczególnie w kierunku podjęcia patronatu nad jej działalnością.

 5. Pracuje zgodnie z kompetencjami rady rodziców zawartymi w ustawie o systemie oświaty oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, np. opiniuje szkolny zestaw programów nauczania, zestaw podręczników, szkolny program wychowawczy i profilaktyki szkoły.


Nr konta Rady Rodziców: 30 1240 1604 1111 0010 9433 1696