Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Przetargi Kontakt

Rekrutacja
linia

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się na podstawie sporządzonego Regulaminu określającego warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu, ich obowiązki, a także zakres i etapy wsparcia przewidzianego w ramach projektu. Regulamin i dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna w Biurze Projektu w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja s. 024 w Iławie oraz na stronie internetowej ZS.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie będzie złożenie przez Kandydata formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu, sekretariacie szkoły, lub w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail Szkoły uwzględniającego niżej wymienione kryteria:

– osoba zatrudniona w ZS w Iławie na stanowisku nauczyciela zawodowego.

 Po ukończeniu określonej formy wsparcia, uczestnik projektu otrzyma zaświadczenie.

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzić będzie ZS, w terminie od 2.09 do 16.09.2019 r. Ogłoszenie o terminie i miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów Beneficjent umieści na tablicy ogłoszeń oraz na str. internetowej szkoły.

2. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy liczba uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie mniejsza niż liczba miejsc.

3. Ocena uczestników do projektu przeprowadzana będzie na podstawie ankiety rekrutacyjnej wypełnionej przez kandydata.

4. Komisja rekrutacyjna dokona oceny kandydatów do udziału w projekcie zgodnie z następującymi kryteriami punktowymi:

– nauczyciele ZS w Iławie posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych lub praktycznych w zawodzie technik technologii żywienia – 10 pkt;

– nauczyciele ZS w Iławie posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznych lub teoretycznych w zawodach informatycznych – 8 pkt;

– nauczyciele ZS w Iławie posiadający uprawnienia do prowadzenia. zajęć praktycznych lub teoretycznych w pozostałych zawodach nauczanych w placówce – 5 pkt;

– nauczyciele z orzeczeniem o niepełnosprawności – 5 pkt.

5. Kandydaci o najwyższej liczbie pkt uzyskanych z ankiety rekrutacyjnej, zostaną w oparciu o jej wynik uszeregowani od najbardziej do najmniej predysponowanych do udziału w Projekcie.

6. Weryfikacja dokumentów dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną, liczącą co najmniej 3 członków: Koordynator Projektu (KP), Specjalista ds. finansowych, Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji. Komisja rekrutacyjna wyłoni grupę docelową 5 nauczycieli wg zasady bezstronności, jawności i przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także równości szans płci.

7. Prace komisji rekrutacyjnej będą udokumentowane protokołem i skończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników oraz listy uczestników rezerwowych.

8. W przypadku zwolnienia miejsca – rezygnacji uczestnika – miejsce zajmie kolejna os. z listy rezerwowej.

9. Uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z usług dostępowych, takich jak asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).